Projekt “NoorTeKas – Noorte Tegude Kasvulava”

2016. a suvest algas üle Eesti KOV koostöögruppide tegevussuund. Tegevuse eesmärgiks on noorsootöö teenuste jõudmine uute noorteni ning noorte noorsootöös osalemise võimaluste laiendamine. Eesmärgi saavutamiseks kaardistab elluviija noorsootöö teenuste piirkondliku kättesaadavuse ja loob vajadusel mitmest omavalitsusest koosnevad koostöögruppe.

Vastseliina vald osaleb koostöögrupi tegevuses koos Lasva, Meremäe, Misso, Võru vallaga. Meie kutsume on koostöögruppi  “NoorTeKas – Noorte Tegude Kasvulava”. 

Ühiselt sõnastasid 5 valla noorsootöö asjalised visiooni: Oma võimetest teadlik, aktiivne ja kogukonda panustav (ise võimalusi loov) noor.

Lähtuvalt meie visioonist töötati välja tegevuskava, mis koosnes: 

Arvamusliidrite programmist. 

1) osalevad noored on omandanud projektikirjutamis ja – juhtimisoskuse; 2) arenenud on sotsiaalsed oskused suheldes erinevate piirkondade noorte vahel; 3) noorte algatuste kaudu on kaasatud vähemaktiivseid noori.

Vastseliina tegevused arvamusliidrite programmis:

Koolitus Vastseliinas:

Voki Külapidu:

Make-up ja soengukoolitus:

 

Huvitegevuse võimaluste avardamine.

1) teadlikkus tehnikaalade võimalustest on suurenenud; 2) eneseväljendusoskus ja loovus on läbi tantsu arenenud; 3) kodulähedased võimalused kvaliteetse huvitegevuse kaudu enese võimete avastamiseks on avardunud.

Vastseliina tegevused huvitegevuse valdkonnas: 

Robootika

IMG_4885

Minifirma

Teadusring

“Klubiline tegevus”.

1) noorte omaalgatus ja valmisolek panustada kohaliku kogukonna arengusse läbi omavahelise koostöö on suurenenud; 2) kuuluvustunne on tugevnenud läbi kohaliku ressursi rakendamise; 3) põlvkondade vaheline side on tugevnenud ja teadlikkus noorsootöö võimalustest on suurenenud; 4) 18 + vanusegrupile noorsootöövõimaluste kättesaadavamaks muutmine.

Vastseliina tegevused “Klubilises tegevuses”:

Hõljukiga sõitmas:

hõljuk

Mootoratastega Adrenalin Arenas:

DSC_0048

Võhandu jõel kanuutamas:

IMG_20170430_132519.jpg

Paintball Nursipalus:

DSC_0069

Jurmala veepargis:

jurmalas

Noortekeskuste ja noortetubade teenuse kättesaadavuse laiendamine.

1) noorte riskikäitumise ennetamine ja eakohaste oskuste (sh sotsiaalsete pädevuste) arendamine läbi noorsootöö (noortekeskuse) teenuse kättesaadavuse parandamise.

Vastseliina tegevused noortekeskuste teenuse kättesaadavuse laiendamises:

Vastseliina Noortekeskus oli tänu tegevusele lisaks lahti ka laupäeviti. Noored said noortekeskust külastada kella 12.30-st kuni 18.30-ni.  22 lahti oldud päeval registreeriti ligi 500 osalust. Keskmiselt külastas laupäeviti noortekeskus 22 noort, mis on parem kui mõnes noortekeskuses igapäevaselt. 

Tegevussuunda rahastatakse haridus- ja teadusministri kinnitatud ning Eesti Noorsootöö Keskuse poolt elluviidava ESF kaasrahastatud programmi „Tõrjutusriskis noorte kaasamine ja noorte tööhõivevalmiduse parandamine“ kirjeldatud tegevuste raames.