Vastseliina noortemaja kodukord

 • Vastseliina noortemaja on avatud kõikidele noortele, kes soovivad meeldivalt aega veeta, osa võtta aktiivsest tegevusest ja noorteüritustest ning leida uusi tuttavaid.
 • Vastseliina noortemaja on avatud 7(alates koolieast) – 26 aastastele noortele. Eelkooliealiste laste noortekeskuses viibimine on lubatud vaid vanema või vastutava isiku või volitatud isiku kohalolekul.
 • Vastseliina noortemaja ruumides ja territooriumil on keelatud viibida alkoholi- ja narkojoobes, tarbida tubaka- ja alkoholitooteid ning narkootilisi aineid. Antud punkti rikkujatele kehtestatakse noortemaja külastuse keeld.
 • Noorsootöötajal on õigus kasutada alkomeetrit, kui tekib kahtlus noore joobeseisundi suhtes.
 • Vastseliina noortemajas on tervise kaitsmise huvides keelatud energiajookide tarvitamine ja e-sigarettide kasutamine.
 • Vastseliina noortemajas on lubatud süüa ja juua oma kaasavõetud toiduaineid ainult köögis. Erandjuhtudel ja noorsootöötaja loal mujal ruumides.
 • Noortemajas ja kaasaarvatud trikirattapargis tuleb hoida korda ja panna prügi selleks ettenähtud prügikasti.
 • Noored ja noortemaja töötajad kannavad vastutust tema kasutuses olevate õppevahendite, spordiinventari ja varustuse eest. Vahendite ja mööbli tahtliku rikkumise või kaotamise korral tuleb need parandada või asendada uutega.
 • Noortemajas on keelatud käia ruumides välisjalatsitega. Välisjalatsid ja –riided hoitakse maja garderoobis või esikus.
 • Vastseliina noortemaja külastaja on kohustatud suhtuma teistesse külastajatesse viisakalt ja käituma vastavalt üldisele heale tavale ning headele kommetele. Kiusamine, narrimine, tülitsemine, kaklemine, ropendamine on keelatud ja karistatav noortemaja külastuse keeluga.
 • Vastseliina noortemaja kodukorra rikkumise korral on noorsootöötajal õigus nõuda noorel noortemajast lahkuda, kui on näha, et noor ei taha kodukorrast kinni pidada. Korduva kodukorra rikkumise puhul rakendatakse noorele noortemaja külastuse keeld.
 • Noortemaja külastamise keeld võib olla tähtajaline või tähtajatu. Keeldu saab määrata vaid noortemaja noorsootöötaja või lapsevanem. Keeldu saab tühistada noore poolt esitatud seletuskirja alusel, millest saab välja lugeda, et on saadud aru oma eksimusest ning on siiras soov edaspidi kõiki arvestavalt käituda.
 • Vastseliina noortemajas on videovalve.

Kodukord trikirattapargi kasutamisel

 • Vastseliina noortemaja trikirattapargis on keelatud tarbida toiduaineid ning jooke.
 • Trikirattapargis on alaealised kohustatud kasutama tõukerattaga, rulaga, rulluiskude või bmx-iga sõites kiivrit.
 • Vastseliina noortemajs külastaja võib jätta enda tõukeratta hoiule maja laoruumi.
 • Keelatud on sõita keskuses tõukerataste, rulade, rulluiskude ja bmx-iga väljaspool trikirattaparki.
 • Kui maja külastaja on huvitatud vaatama trikirattapargis toimuvaid sõite, treeninguid jne peab ta seda tegema keskuse 2 korrusel.
 • Vastseliina noortemaja külastaja on teadlik, et trikirattapargi kasutamine võib kahjustada külastaja riideid ja kaasasolevaid esemeid ning võib-olla ohtlik külastaja elule ja tervisele. Ohu vähendamiseks kohustub külastaja järgima täpselt kõiki noortemaja töötajate poolseid instruktsioone, ohutus- ja turvanõudeid. Vastseliina noortemaja ruumide ja võimaluste kasutamine toimub enda riisikol (vastutusel). Vastseliina noortemaja ja maja töötajad ei vastuta külastajale tekkinud võimaliku kahju (sh kahju tervisele ja varale) eest.

Noorel on õigus

 • Kasutada noortemaja lahtiolekuajal pakutud teenuseid ja vara, osa teenuste puhul tuleb ette registreerida.
 • Avaldada oma arvamust ja teha ettepanekuid paremaks keskuse tööks.
 • Algatada oma initsiatiivil üritusi, projekte ja neid ellu viia eelnevalt kooskõlastades noortemaja töötajatega.
 • Võtta osa tasuta või sümboolse tasu eest keskuses ja väljaspool keskuse ruume toimuvatest Vastseliina noortemaja üritustest ja projektidest
 • Osaleda keskuses toimuvatest loengutest, õppustest ja avatud huviringide tööst.
 • Kutsuda korrale ja informeerida keskuse töötajat nendest, kes kodukorra reeglitest kinni ei pea.

Noorel on keelatud

 • Ebaviisakas käitumine teiste noorte ja noortemaja töötajate suhtes.
 • Suitsetamine, alkoholi ja teiste mõnuainete tarbimine, samuti noortemajja tulek joobes olekus või tuua kaasa uimastavaid aineid, tubakat, e-sigarit ja alkoholi.
 • Raha peale mängida.
 • Segada valju hääle, naeru ja muul moel teisi keskuses viibijaid, ropendada, kakelda jms.
 • Segada loengute ja teiste majas toimuvate ürituste läbiviimist.
 • Keerata muusikat, televiisorit jms. valjuks, välja arvatud etteteatatud ürituste korral.
 • Kahjustada noortemaja ja teiste liikmete isiklikku vara (lõhkuda, varastada jne).
 • Võtta kaasa lemmikloomi.

Noortemajas on noor kohustatud

 • Alluma kodukorrale, kirjalikele teadetele ja noortemaja töötajate korraldustele ning täitma Eesti Vabariigi õigusakte.
 • Hoidma noortekeskuse territooriumil ja siseruumides (kaasa arvatud WC-d ja dušširuum) puhtust ning korda.
 • Hüvitama tekitatud kahju.
 • Vastutama ise oma isiklike asjade eest.